WIZJA V Obowiązek informacyjny Wizja V Sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny Wizja V Sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny

wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Wizja V Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-5200, ul. Okólna 181 zwana dalej Spółką
  • w Spółce w celu nalezytej ochrony danych osobowych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wizjav.pl
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badania za pomocą rezonansu magnetycznego i/lub tomografu komputerowego i/lub ultrasonografu i/lub aparatu rentgemnowskiego w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie
  • dane osobowe przetwarzane będą przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wykonania powyższych badań
  • dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego
  • dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:- pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych
  • przysługuje Państwu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, chyba że Administrator zobowiązany jest do przechowywania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa nakazujących ich przechowywanie
  • w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwróciś się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do oragnu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.